Plan
Anfahrt: U3 / U1 Station Stephansplatz
            U3 Station Herrengasse